sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

O Rexistro Electrónico deste Ministerio permite a recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións relativos ao seu ámbito, segundo o previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

 A creación e regulación deste Rexistro Electrónico faise mediante a Orde HAP/547/2013, de 2 de abril.

O Rexistro Electrónico deste Ministerio será único para todos os órganos do Departamento. Quedan fóra do seu ámbito a Axencia Estatal de Administración Tributaria e aqueles organismos públicos dependentes ou adscritos ao ministerio que non subscriban convenio coa subsecretaría do departamento. Neste sentido, e segundo o previsto no artigo 1.2 da citada Orde HAP/547/2013, de 2 de abril, quedan adheridos a este Rexistro Electrónico unha vez subscritos os correspondentes convenios os seguintes organismos públicos: Parque Móbil do Estado, Instituto de Estudos Fiscais e Comisionado para o Mercado de Tabacos.

Sistemas de identificación para o acceso ao Rexistro:

As persoas interesadas poderán identificarse ante o Rexistro Electrónico e asinar, cando iso sexa necesario, mediante os sistemas de identificación e sinatura relacionados nos artigos 9 e 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Con carácter xeral, para realizar calquera actuación prevista nun procedemento administrativo, será suficiente con que as persoas interesadas acrediten previamente a súa identidade a través de calquera dos medios de identificación previstos no artigo 9 da devandita lei.

As administracións públicas só requirirán as persoas interesadas o uso obrigatorio de firma, con calquera dos sistemas recollidos no artigo 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, para:

 • Formular solicitudes
 • Presentar declaracións responsables ou comunicacións
 • Interpoñer recursos
 • Desistir de accións
 • Renunciar a dereitos

A aplicación que soporta cada un dos procedementos ou servizos electrónicos verificará os sistemas de identificación e sinatura que se admiten.

Xustificante de recepción:

O rexistro electrónico emitirá automaticamente polo mesmo medio un recibo asinado electronicamente, co seguinte contido:

 • O número ou código de rexistro individualizado.
 • A data e hora de presentación.
 • A copia do escrito, comunicación ou solicitude presentada e será admisible tamén para estes efectos a reprodución literal dos datos introducidos no formulario de presentación.
 • Se é o caso, a enumeración e denominación dos documentos adxuntos ao formulario de presentación ou documento presentado, seguida da marca dixital electrónica de cada un deles. Para estes efectos, enténdese pola marca dixital electrónica o resumo que se obtén como resultado de aplicar un algoritmo matemático de compresión hash á información de que se trate. O xustificante de recepción mencionará o algoritmo utilizado na elaboración da marca dixital electrónica.
 • Cando se trate de escritos que inicien un procedemento, a información do prazo máximo establecido normativamente para a resolución e notificación do procedemento, así como dos efectos que poida producir o silencio administrativo, cando sexa automaticamente determinable.

Máis información sobre o Rexistro Electrónico deste Ministerio: