sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

O Ministerio de Facenda e Función Pública utiliza o Rexistro Electrónico Xeral da Administración Xeral do Estado (REG-AGE), que permite a recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións relativos ao seu ámbito, según o previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público.

Conforme ao art 37 os organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes de cada administración poderán dispor do seu propio rexistro electrónico plenamente interoperable e interconectado co Rexistro Electrónico Xeral da Administración á que estean vinculados ou da que dependan. No Ministerio de Facenda e Función Pública existen outros Rexistros Electrónicos titularidade dos seus Organismos Públicos, como o da AEAT, FNMT.

Consulta de asentos rexistrais:

Desde o servizo electrónico de rexistro, accesible desde a sede electrónica do Punto de Acceso Xeral, o interesado poderá consultar os seus asentos rexistrais realizados no REG-AGE mediante o acceso a Cartafol cidadán, que conterá, polo menos: 

  • O estado das presentacións. 
  • O recibo dos asentos rexistrais. 
  • Os documentos adxuntos correspondentes ao asento rexistral.

Máis información sobre o Rexistro Electrónico: