sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Os artigos 40 a 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas regulan o réxime das notificacións de resolucións e actos administrativos.

As notificacións  practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando o interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía. Están obrigados a recibir notificacións por vía electrónica, polo menos, os suxeitos comprendidos  no artigo 14 da citada lei.

Os interesados que no estean obrigados a recibir notificacións electrónicas, poderán decidir e comunicar en calquera momento á administraciónpública, mediante os modelos normalizados que se establezan para o efecto, que as notificacións sucesivas se practiquen en papel.

Regulamentariamente as administracións poderán establecer a obriga de practicar electronicamente as notificacións para determinados procedementos e para certos colectivos de persoas físicas que por razón da súa capacidade económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, o interesado poderá identificar un dispositivo electrónico e/ou un enderezo de correo electrónico que servirán para o envío dos avisos que terán mero carácter informativo.

Os sistemas previstos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro para as notificacións por medios electrónicos son mediante comparecencia na sede electrónica da Administración ou Organismo actuante, a través do enderezo electrónico habilitado única ou mediante ambos os sistemas, segundo dispoña cada Administración ou Organismo. Así mesmo, os interesados poderán acceder ás notificacións desde o Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración, que funcionará como un portal de acceso. Tamén poderán realizar a consulta das súas notificacións a través do meu Cartafol Cidadán

Todas as notificacións que se practiquen en papel deberán ser postas a disposición do interesado na sede electrónica da Administración ou Organismo actuante para que poida acceder ao contido das mesmas de forma voluntaria. Cando o interesado accedese ao contido da notificación en sede electrónica, ofreceráselle a posibilidade de que o resto de notificacións póidanse realizar a través de medios electrónicos.