sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

​​​​​​​​​​​​​​​​Titularidade e réxime de responsabilidade da Sede Electrónica Central

 O artigo 10.2 do Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, determina que o acto ou resolución de creación dunha sede electrónica ou sede electrónica asociada determinará, polo menos, o ámbito de aplicación, a identificación do enderezo electrónico de referencia, a identificación do seu titular, así como o órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición na dita sede..

En cumprimento do devandito precepto o artigo 3.1.d) Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, pola que se crean determinadas sedes electrónicas neste Ministerio, establece que a titularidade da Sede Electrónica Central (https://sedeminhap.gob.es) corresponde á Subsecretaría do Departamento.

En canto ao réxime de responsabilidade da sede devandito artigo 3.1 recolle:

 1. A xestión tecnolóxica da sede será competencia da Dirección Xeral de Servizos e Coordinación Territorial, que a exercerá a través da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións. O Real Decreto 696/2013, de 20 de septembro, modificou a estrutura orgánica básica deste Ministerio, correspondendo actualmente o desenvolvemento destas funcións á Subdirección Xeral de Servizos e Coordinación Territorial.
 2. Serán responsables da xestión, contidos e servizos postos a disposición da cidadanía na sede electrónica, os titulares dos centros directivos do Departamento e, no seu caso, daqueles Organismos que se incorporen á devandita sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.
 3. A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación cos centros directivos do Departamento e os Organismos incorporados á sede corresponderá á Secretaría Xeral Técnica, que a exercerá a través da Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos.

De acordo co art. 38.2 daLei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, o establecemento dunha sede electrónica leva a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da mesma. O artigo 12.2 do Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, engade que “no caso de que a sede electrónica ou sede electrónica asociada conteña unha ligazón ou vínculo a outra sede ou sede asociada, será o titular desta última o responsable da integridade, veracidade e actualización da información ou procedementos que figuren na mesma, sen prexuízo da debida dilixencia do titular do primeira respecto da incorporación dos contidos na mesma".

A sede establecerá os medios necesarios para que a cidadanía coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro.

Neste sentido na Sede Electrónica Central indícase a través de mensaxes sobre as ligazóns se accedendo a eles abandónase a sede ou pola contra permanece nela.

Propiedade intelectual e industrial

Tanto o deseño desta Sede e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen na mesma, pertencen a este Ministerio e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa. A licenza de uso de calquera contido desta Sede, outorgada á persoa usuaria, limítase á descarga do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e cítese a fonte dos mesmos (Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público). 

Uso de linguas cooficiais na Sede Electrónica Central

O artigo 13.c) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece o dereito das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas a utilizar as linguas oficiais no territorio da súa Comunidade Autónoma, de acordo co previsto nesta Lei e no resto do ordenamento xurídico.

En cumprimento deste precepto os sistemas e aplicacións utilizados na xestión electrónica dos procedementos adaptaranse ao disposto en canto ao uso de linguas cooficiais no artigo 15 da citada Lei 39/2015, de 1 de outubro.

Pola súa banda o art 6.5 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, determina que as sedes electrónicas cuxo titular teña competencia sobre territorios con réxime de cooficialidade lingüística posibilitarán o acceso aos seus contidos e servizos nas linguas correspondentes.

A utilización das linguas cooficiais en calquera lugar desta sede non prexulga a súa admisibilidad en todos os procedementos integrados na mesma, que se resolverá en cada caso mediante a aplicación da normativa procedimental mencionada con anterioridade.

Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán, e traducidos para a súa conveniencia usando ferramentas de tradución automática no caso do catalán e do galego, polo que poden conter erros. Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.

O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán.

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Sede, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á Sede ou do uso dos servizos que nela se ofertan, este Ministerio e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.

Información para unha correcta visualización

As resolucións permitidas, óptimas e non soportadas da Sede son:

​Permitidass​Óptimas​No soportadas
​A partir de 1024x768 px

 • 1024x768 px
 • 1280x1024 px

​Igual ou inferior de 800x600 px

A continuación recóllese unha selección de navegadores compatibles, mellor valorados e  máis utilizados:

​Google Chrome​Compatible
​Mozilla Firefox​A partir da versión 51
​Internet Explorer​A partir da versión 10
​Microsoft Edge​Compatible
​Opera​Compatible
​Safari Windows​Non recomendable, obsoleto (última versión 5.1.7 é de Maio de 2012)
​Safari iOS​A partir da versión 12.1.2
​Vivaldi​Compatible
​Comodo Dragon​Compatible
​Comodo IceDragon​A partir da versión 51

Para calquera navegador sempre se recomenda utilizar a última versión, xa sexa porque se engaden novas características ou melloras, pola corrección de erros e porque as versións antigas quedan sen soporte.

 • Dado que a Sede conta cos certificados HTTPS, a versión mínima soportada para os distintos sistemas operativos é:

  • Windows:todos os navegadores que se executan sobre este S.O. funcionan correctamente (confían no certificado raíz e por tanto non mostran mensaxes de alerta). Isto inclúe Internet Explorer, Chrome...Para Mozilla Firefox funciona correctamente independentemente do S.O. no que se estea executando, a partir da versión 51 (desde xaneiro de 2017).

  • Almacén NSS e superiores: é o almacén que usa Linux. Calquera navegador que se execute no devandito S.O. (salvo versións que non se actualizaran para o devandito NSS v3.28) funcionan correctamente (desde decembro de 2016).

  • Android: desde a versión 8.X (OREO) (Agosto de 2017).

  • Llavero MAC/IOS: desde a versión iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 e tvOS12.

  • Acrobat:  Certificados raíces e intermedios incorporados en Adobe desde o 14/10/2015.