sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Titularitat i règim de responsabilitat de la Seu Electrònica Central

L'article 10.2 de Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, determina que l'acte o resolució de creació d'una seu electrònica o seu electrònica associada determinarà almenys: l'àmbit d'aplicació, la identificació de l'adreça electrònica de referència i la identificació del seu titular, a més de l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis disponibles.

En compliment d'aquest precepte l'article 3.1.d) de l'Ordre HAP/548/2013, de 2 d'abril, per la qual es creen determinades seus electròniques en aquest Ministeri, estableix que la titularitat de la Seu Electrònica Central (https://sedeminhap.gob.es) correspon a la Sotssecretaria del Departament.

Quant al règim de responsabilitat de la seu dit article 3.1 recull:

 1. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Direcció general de Serveis i Coordinació Territorial, que l'exercirà a través de la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. El Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, va modificar l'estructura orgànica bàsica d'aquest Ministeri, corresponent actualment el desenvolupament d'aquestes funcions a la Sotsdirecció General de Serveis i Coordinació Territorial.
 2. Els responsables de la gestió, els continguts i els serveis de la seu electrònica posats a disposició de la ciutadania seran, els titulars dels centres directius del Departament i, si escau, d'aquells Organismes que s'incorporin a aquesta seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cadascun dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.
 3. La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb els centres directius del Departament i els Organismes incorporats a la seu correspondrà a la Secretaria General Tècnica, que l'exercirà a través de la Sotsdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades.

D'acord amb l'art. 38.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la mateixa. L'article 12.2 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, afegeix que “quan la seu electrònica o seu electrònica associada continguin un enllaç o vincle a una altra seu o seu associada, el titular d'aquestes últimes serà el responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació o procediments que hi constin, sens perjudici de la diligència del titular de les primeres."

La seu establirà els mitjans necessaris perquè la ciutadania sàpiga si la informació o el servei al qual accedeix correspon a la pròpia seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer”.

En aquest sentit a la Seu Electrònica Central s'indica a través de missatges sobre els enllaços si accedint a ells s'abandona la seu o per contra roman en ella. 

Propietat intel·lectual i industrial

Tant el disseny d'aquesta Seu i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen a aquest Ministeri i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui autorització expressa. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a la persona usuària, es limita a la baixada i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres i se citi la font dels mateixos (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic). 

Ús de llengües cooficials a la Seu Electrònica Central

L'article 13.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reconeix el dret de les persones en les seves relacions amb les Administracions Públiques a utilitzar les llengües oficials al territori de la seva Comunitat Autònoma, d'acord amb el previst en aquesta Llei i en la resta de l'ordenament jurídic.

En compliment d'aquest precepte els sistemes i aplicacions utilitzats en la gestió electrònica dels procediments s'adaptaran al que es disposa quant a l'ús de llengües cooficials en l'article 15 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Per la seva banda l'art 6.5 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, determina que les seus electròniques que el seu titular tingui competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística possibilitaran l'accés als seus continguts i serveis en les llengües corresponents.

La utilització de les llengües cooficials en qualsevol lloc d'aquesta seu no prejutja la seva admissibilitat en tots els procediments integrats en la mateixa, que es resoldrà en cada cas mitjançant l'aplicació de la normativa procedimental esmentada amb anterioritat.

Els continguts d'est assetjo web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant eines de traducció automàtica en el cas del català i del gallec, per la qual cosa poden contenir errors. S'adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà. 

Dret aplicable i jurisdicció competent

​La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present Seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la Seu o de l'ús dels serveis que en ella s'ofereixen, aquest Ministeri i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

Informació per a una correcta visualització

Les resolucions permeses, òptimes i no suportades de la Seu són:

​Permeses​​Òptimes​No suportades
​A partir de 1024x768 px
 • ​1024x768 px
 • 1280x1024 px
​Igual o inferior de 800x600 px

A continuació es recull una selecció de navegadors compatibles, millor valorats i  més utilitzats:

​Google Chrome​Compatible
​Mozilla Firefox​A partir de la versió 51
​Internet Explorer​A partir de la versió 10
​Microsoft Edge​Compatible
​Opera​Compatible
​Safari Windows​​No recomanable, obsolet (última versió 5.1.7 és de Maig de 2012)
​Safari iOS​A partir de la versió 12.1.2
​Vivaldi​Compatible
​Comodo Dragon​Compatible
​Comodo IceDragon​A partir de la versió 51

Per a qualsevol navegador, sempre es recomana utilitzar l'última versió, perquè  s'hi afegeixen noves característiques o millores per corregir errors, i perquè les versions antigues es queden sense suport.eta.

 • Atès que la Seu compta amb els certificats HTTPS, la versió mínima suportada per als diferents sistemes operatius és:

  • Windows: tots els navegadors que s'executen sobre aquest SO funcionen correctament (confien en el certificat arrel i per tant no mostren missatges d'alerta). Això inclou Internet Explorer, Chrome...Per a Mozilla Firefox funciona correctament independentment del S.O. en el qual s'estigui executant, a partir de la versió 51 (des de gener de 2017).

  • Almacén NSS Magatzem NSS versió 3.28 i superiors: és el magatzem que usa Linux. Qualsevol navegador que s'executi en dit SO (excepte versions que no s'hagin actualitzat per a aquest NSS v3.28) funcionen correctament (des de desembre de 2016).

  • Android: es de la versió 8.X (OREIG) (Agost de 2017).

  • Llavero MAC/IOS: des de la versió iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 i tvOS 12.

  • Acrobat: Certificats arrels i intermedis incorporats a l'Adobe des del 14/10/2015.