sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

D´acord amb els articles 38.3 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 11.2 b) del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, a través d'aquesta seu es disposa d´un enllaç per formular suggeriments i queixes.

D’acord amb el que disposa l’article 10 de l’Ordre HAP/548/2013, de 2 de abril, per la qual es creen seus electròniques en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, els mitjans disponibles per presentar queixes i suggeriments en relació amb el contingut, la gestió i els serveis que s’ofereixen a les seus que es creen mitjançant aquesta Ordre, seran els següents:

Quan siguin queixes i suggeriments relacionats directament o indirectament amb els procediments administratius de tipus tributari, s’hi aplicarà allò que es disposa a l’article 8 i a l’apartat 3 de la disposició final primera del Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.

Quan siguin queixes o suggeriments que no estiguin relacionats directament o indirectament amb els procediments administratius de tipus tributari, es podran presentar de forma presencial, o a través del correu postal, davant dels registres generals i de les oficines d’atenció al públic dels serveis centrals i de les oficines perifèriques del departament, adreçades als òrgans o organismes responsables, d’acord amb el procediment establert a l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat de l’Administració General de l’Estat. També es podran presentar electrònicament a través del servei de la Inspecció General del departament operatiu en aquesta seu electrònica central.

No es consideren mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d’assessorament electrònic a l’usuari per fer un ús correcte de la seu, sens perjudici de l’obligació que aquests serveis tenen de tenir cura dels problemes que plantegi la ciutadania, sempre que en tinguin.