sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

L'article 12.1 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques hauran de garantir que els interessats puguin relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, per al qual posaran a la seva disposició els canals d'accés que siguin necessaris, així com els sistemes i aplicacions que en cada cas siguin determinats.

Per una altra banda, l'article 3.2 d) del RD 1671/2009, del 6 de novembre, estableix que a la norma de creació de la seu electrònic siguin identificats els canals d'accés als serveis disponibles a la seu, amb expressió, en aquest cas, dels telèfons i oficines a través dels quals també pot accedir-s'hi.

Els canals d’accés als serveis disponibles a la seu central són els que es recullen a l’article 3.1 h) de l’ordre HAP/548/2013, de 2 de abril:

  • Per a l’accés electrònic: Internet.
  • Per a l'atenció presencial, les oficines del Ministeri d'Hisenda, centrals o territorials, d'acord amb les competències definides a les normes reguladores de l'organització ministerial, sens perjudici d'allò que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a l'accés a través dels registres.
  • Per a l’atenció telefònica: els serveis d’informació departamental, al telèfon 900.567.765, així com al número de fax 91.595.88.69.