sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

L'article 12.1 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques hauran de garantir que els interessats puguin relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, per al qual posaran a la seva disposició els canals d'accés que siguin necessaris, així com els sistemes i aplicacions que en cada cas siguin determinats.

Altrament, l'article 4 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, estableix els canals a través dels quals que les administracions públiques prestaran l'assistència necessària per facilitar a les persones interessades l'accés a qualsevol dels serveis electrònics: presencial, portals d'internet i seus electròniques, xarxes socials, telefònic, correu electrònic, o qualsevol altre canal sorgit d'acord amb el que preveu l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els canals d’accés als serveis disponibles a la seu central són els que es recullen a l’article 3.1 h) de l’ordre HAP/548/2013, de 2 de abril:

  • Per a l’accés electrònic: Internet.
  • Per a l'atenció presencial, les oficines del Ministeri, centrals o territorials, d'acord amb les competències definides a les normes reguladores de l'organització ministerial, sens perjudici d'allò que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a l'accés a través dels registres.
  • Per a l’atenció telefònica: els serveis d’informació departamental, al telèfon 900.567.765, així com al número de fax 91.595.88.69.