sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 12.1 artikuluan xedatzen da Herri Administrazioek bermatu beharko dutela interesdunek Administrazioarekin ezartzen dituzten harremanak bitarteko elektronikoen bidez ezarri ahal izatea eta, xede horrekin, beharrezko sarbide-kanalak ezarriko dituztela, kasu bakoitzean erabakitako sistema eta aplikazioekin batera.

Bere aldetik, 203/2021 Errege Dekretuak, martxoaren 30ekoak, sektore publikoaren bitarteko elektroniko bidezko jarduketa eta funtzionamendu erregelamendua onartzen duenak, 4. artikuluan xedatzen ditu administrazio publikoek erabiliko dituzten kanalak interesdunen zerbitzu elektronikoetarako sarbidea errazteko beharrezkoa den laguntza emateko. Kanal horiek hauetako bat edo gehiago izango dira: Aurrez aurrekoa, Interneteko atariak eta egoitza elektronikoak, gizarte sareak, telefonoa, posta elektronikoa eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 12. artikuluan aurreikusitakoaren arabera ezar litekeen beste edozein kanal.

Egoitza Zentral honetan eskuragarri dauden zerbitzuetara sartzeko atzipeneko kanalak apirilaren 2ko HAP/548/2013 Aginduaren  3.1 h) artikuluan ezarritakoak izango dira (PDF, 188 gutxi gorabehera):

  • Sarbide elektronikoa: Internet bidez.
  • Aurrez aurreko arreta jasotzeko, Ogasun Ministerioko bulegoak, bai bulego zentrala zein lurraldeetako bulegoak ere, ministerioaren antolaketa arautzen duten arauetan ezarritako eskumenen arabera, betiere 39/2015 Legean, urriaren 1ekoan, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoan, 16. artikuluan araututako erregistroen bidezko sarbidea kaltetu gabe
  • Telefono bidezko arreta nahi izanez gero, 900.567.765 da sailei buruzko informazioa emateko zerbitzuen zenbakia; faxarena, berriz, 91.595.88.69.