sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

O artigo 12.1 da  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece que as Administracións Públicas deberán garantir que os interesados poden relacionarse coa Administración a través de medios electrónicos, para o que porán á súa disposición as canles de acceso que sexan necesarias, así coma os sistemas e aplicacións que se determinen en cada caso.

Pola súa parte, o artigo 3.2 d) do RD 1671/2009, do 6 de novembro, establece que na norma de creación da sede electrónica se identifiquen as canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede, con expresión, no seu caso, dos teléfonos e oficinas a través dos cales tamén se poda acceder aos mesmos.

As canles de acceso aos servizos dispoñibles na Sede Central son os recollidos no artigo 3.1 h) da Orde HAP/548/2013, do 2 de abril:

  • Para o acceso electrónico, a través de Internet.
  • Para a atención presencial, as oficinas do Ministerio de Facenda, tanto de carácter central como territorial, conforme ás competencias definidas nas normas reguladoras da organización ministerial, sen prexuízo do acceso a través dos rexistros regulados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Para a atención telefónica, os servizos de información departamental, no teléfono 900 567 765, así como no número de fax 91 595 88 69.