sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real Decreto1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica Central deste Ministerio, de maneira directa e gratuíta, a través da plataforma VALIDe.

Os certificados de sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns realízanse a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.