sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Verificación de Documentos Electrónicos

O Código Seguro de Verificación (CSV) garante, mediante o cotexo a través da sede electrónica, a integridade do documento (artigo 42 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público). Pola súa parte, o artigo 27 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que “As copias en soporte papel de documentos electrónicos requirirán que nas mesmas figure a condición de copia e incluirán un código xerado electronicamente ou outro sistema de verificación, que permitirá contrastar a autenticidade da copia mediante o acceso aos arquivos electrónicos do órgano ou Organismo público emisor”.

O Ministerio de Facenda e Función Pública dispón de distintos sistemas de verificación de documentos electrónicos por medio de códigos seguros de verificación. En función do órgano que teña emitido o documento, terá que acceder ao sistema de verificación que permita a súa comprobación. A través destes sistemas pódese acceder a un documento almacenado por un órgano administrativo, descargar un documento electrónico e garantir a integridade e autenticidade dos documentos electrónicos emitidos mediante o cotexo do documento c orixinal.

Indícanse a continuación os sistemas de comprobación cos que conta este Ministerio: