sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Verificación de Documentos Electrónicos

O art. 21 do RD 203/2021 do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, establece que de acordo con o previsto no artigo 42.b) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, as Administracións Públicas poderán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos no desenvolvemento de actuacións automatizadas e que debe permitirse en todo caso a comprobación da integridade do documento na sede electrónica ou sede electrónica asociada correspondente mediante un procedemento de verificación directo e gratuíto para as persoas interesadas. 

El O art 11.2.f) do mesmo Real Decreto 203/2021 indica que nas sedes electrónicas disporase dun servizo de comprobación da autenticidade e integridade dos documentos emitidos polos órganos, organismos públicos ou entidades de dereito público comprendidos no ámbito da sede electrónica, que fosen asinados por calquera dos sistemas de firma conformes á Lei 40/2015, 1 de outubro, e para os cales se xerou un código seguro de verificación.

Por tanto, os centros e organismos que conten cun sistema de comprobación do CSV dos seus documentos deberán telo accesible desde as súas respectivas sedes.

O Ministerio de Facenda dispón de distintos sistemas de verificación de documentos electrónicos por medio de códigos seguros de verificación. En función do órgano que emitise este documento terá que acceder ao sistema de verificación que permita a súa comprobación.

A través destes sistemas pódese acceder a un documento almacenado por un órgano administrativo, descargarse un documento electrónico e garantir a integridade e autenticidade dos documentos electrónicos emitidos mediante o cotejo do documento co orixinal.

A Sede Electrónica Central dispón deste apartado específico para informar e dar acceso a todos os sistemas de comprobación de CSV do Ministerio, de acordo con a súa función de ser a sede integradora e de acceso a todos os procedementos e servizos do Departamento. 

Relaciónanse a seguir os sistemas de comprobación cos que conta este Ministerio:

 • Dirección Xeral de Fondos Europeos
 • Portal da Administració Orzamentaria
 • Dirección Xeral do Catastro
 • Consorcio Zona Franca Vigo

  A validación de documentos asinados electronicamente con CSV polo consorcio realízase no Portafirmas Xeral do Estado.

 • Dirección Xeral de Patrimonio do Estado (Plataforma Contratación):

  Ámbito: Permite verificar os documentos electrónicos xerados pola Plataforma de Contratación do Sector Público no ámbito dos procesos licitación electrónica (remisión de ofertas por medios electrónicos).

 • Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación- Conecta Centralización:

  Ámbito: permite verificar os documentos electrónicos xerados pola aplicación Conecta-Centralización no ámbito da xestión dos contratos baseados en acordos marco do sistema estatal de contratación centralizada.

 • Instituto de Estudos Fiscais:

  Os documentos con CSV xéranse nunha aplicación de Xestión de Formación (diplomas e certificados de alumnos e profesores), e almacénanse nun cartafol do portal do IEF. O CSV xéranse de forma aleatoria, garántese que son únicos e relaciónanse co documento mediante unhas BBDD. Na web existe unha páxina que ao introducir o CSV, permite visualizar o documento:            https://www.ief.es/validarDocumento/validarDocumento.vbhtml

 • MUFACE
 • Sede Electrónica do PAG:

  O Código Seguro de Verificación (CSV) garante, mediante o cotejo na Sede electrónica do Punto de Acceso Xeral, a integridade do documento (artigo 42 da lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público). Neste apartado poderás recuperar documentos facilitados pola Administración Pública a través do Código Seguro de Verificación. Aquí poderás cotejar e acceder a documentos xerados no Cartafol Cidadán, a Axencia Tributaria e doutros organismos das administracións públicas que podes consultar na sección de máis información sobre cotejo de documentos por CSV.

 • Inspección Xeral:

  A aplicación de Queixas e Suxestións permite a descarga do xustificante do Rexistro electrónico xerado por GEISER e pode validar o documento electrónico en  https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 • Axencia Tributaria:

  A información básica sobre o tema do CSV e o cotejo na Axencia Tributaria recóllese na Resolución do 4 de febreiro de 2011, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de verificación e pola que se crean selos electrónicos do organismo.  Basicamente, o CSV xéranse de forma aleatoria, garántese que son únicos e se cotejan contra o Catálogo, do que se garante o seu inalterabilidad. Na Axencia Tributaria temos situado o cotejo en Sede e ademais unha Web Service que permite cotejar (devolve o documento dado o CSV do mesmo).