sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Verificación de Documentos Electrónicos

El Codi Segur de Verificació (CSV) garanteix, mitjançant l'acarament a través de la seu electrònica, la integritat del document (article 42 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). D'altra banda, l'article 27 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic). D'altra banda, l'article 27 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que “Les còpies en suport paper de documents electrònics requeriran que hi figuri la condició de còpia i contindran un codi generat electrònicament o un altre sistema de verificació, que permetrà contrastar l'autenticitat de la còpia mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'òrgan o organisme públic emissor.”

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública disposa de diversos sistemes de verificació de documents electrònics mitjançant codis segurs de verificació. En funció de l'òrgan que hagi emès aquest document, haurà d'accedir al sistema de verificació que en permeti la comprovació.

A través d'aquests sistemes es pot accedir a un document emmagatzemat per un òrgan administratiu, descarregar un document electrònic i garantir la integritat i l'autenticitat dels documents electrònics emesos mitjançant l'acarament del document amb l'original.

Seguidament, es llisten els sistemes de comprovació dels quals disposa aquest Ministeri: