sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

​​​Calendari oficial: 

A efectes de còmput de terminis, l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que l'Administració General de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, ha de fixar, en el seu àmbit, el dels dies inhàbils. Com a novetat, l'article 30.2 de la dita llei exclou del còmput els dissabtes.

D'acord amb els articles esmentats, es pot consultar el calendari de dies inhàbils per 2024.

Data i hora oficial:

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que el registre electrònic de cada administració o organisme es regirà, per al còmput dels terminis, per la data i l’hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat, i figurar de manera accessible i visible.

A més, l'article 11.1 f) del Reial decret 203/2021, de 30 de març, estableix que les seus electròniques indicaran la data i l´hora oficial, als efectes previstos al paràgraf anterior.

Finalment, l'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica, assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada (ROA), d’acord amb el que preveu el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre, sobre l'hora legal.

En compliment d'aquestes disposicions, s'ofereix la data i l’hora oficial d'aquesta seu electrònica central, que es mostra, de forma visible i permanentment actualitzada, a la capçalera d'aquest web. Si es produís algun error en la consulta al ROA, el rellotge mostrarà l'hora del servidor del web fins una consulta nova.