sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

D’acord amb el que preveuen la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40 / 2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, el registre electrònic permet la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions que fan referència a l’àmbit d’aquest ministeri.

La creació i regulació d'aquest registre electrònic es porta a terme mitjançant l'Ordre HAP/547/2013, de 2 de abril

El registre electrònic d'aquest ministeri serà l'únic per a tots els òrgans del departament. Queden fora del seu àmbit l'Agència Estatal d'Administració Tributària i aquells organismes públics dependents o adscrits al ministeri que no subscriguin un conveni amb la Sotssecretaria del departament. En aquest sentit, i segons el que preveu l'article 1.2 de l'Ordre HAP/547/2013, de 2 de abril, un cop subscrits els corresponents convenis queden adherits a aquest registre els organismes públics següents: Parc Mòbil de l'Estat, Institut d'Estudis Fiscals, i Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Sistemes d'indentificació per accedir al registre:

Les persones interessades podran identificar-se en el registre electrònic i signar, quan calgui, mitjançant els sistemes d'identificació i signatura relacionats en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre.

Amb caràcter general, per realitzar qualsevol actuació prevista en un procediment administratiu, només caldrà que acreditin prèviament la seva identitat a través de qualsevol dels mitjans d'identificació que preveu l'article 9 de la llei esmentada.

Mitjançant qualsevol dels sistemes relacionats a l'article 10 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, les administracions públiques només requeriran la signatura a les persones interessades per:

 • Formular sol·licituds
 • Presentar declaracions responsables o comunicacions
 • Interposar recursos
 • Desistir d'accions
 • Renunciar a drets

L'aplicació que suporta cadascun dels procediments o serveis electrònics verificarà els sistemes d'identificació i signatura admesos.

Justificant de recepció:

El registre electrònic emetrà, automàticament i a través del mateix mitjà, un rebut signat electrònicament. En aquest justificant hi haurà el següent:

 • El número o el codi de registre individualitzat.
 • La data i l’hora en què s’ha presentat el document.
 • La còpia de l’escrit, la comunicació o la sol•licitud que s’hagi presentat. Per fer-ho, s’admet la reproducció literal de les dades que s’hagin introduït en el formulari de presentació.
 • Si escau, l’enumeració i la denominació dels documents que s’hagin adjuntat al formulari de presentació o al document que s’hagi presentat, juntament amb l’empremta electrònica de cada document. Per empremta electrònica s’entén el resultat que s’obté com a resultat d’aplicar un algoritme matemàtic de compressió tipus hash a la informació de l’assumpte. En el justificant de recepció s’indicarà l’algoritme que s’hagi fet servir per elaborar l’empremta electrònica.
 • Quan siguin escrits que iniciïn un procediment, la informació del termini màxima que s’estableix legalment per a la resolució i la notificació del procediment, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu, sempre que aquestes dades es puguin determinar de manera automàtica.

Més informació sobre el registre electrònic d'aquest ministeri: