sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública utilitza el Registre general electrònic de l'Administració General de l'Estat (REG-AGE), que permet la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions que corresponen al seu àmbit, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Conforme a l'article 37, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de cada administració podran disposar del seu propi registre electrònic, plenament interoperable i interconnectat amb el Registre general electrònic de l'administració a la qual estiguin vinculats o de la qual depenguin. En el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública existeixen altres registres electrònics dels quals són titulars organismes públics seus, com el de l'AEAT i el de la FNMT.

Consulta d'anotacions registrals:

Dins del servei electrònic del registre accessible, des de la seu electrònica del Punt d'accés general l'interessat podrà consultar les anotacions registrals realitzades en el REG-AGE accedint a la Carpeta ciutadana, que contindrà, almenys: 

  • L'estat de les presentacions. 
  • El rebut de les anotacions registrals.
  • Els documents adjunts corresponents a l'anotació registral.

Més informació sobre el registre electrònic: