sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

D’acord amb l’article 25.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (PDF, aprox. 532,58 KB), i a l’article 6.1 f) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre (PDF, aprox. 436,20 KB), pel qual es desenvolupa parcialment aquesta llei, el text íntegre de la norma de creació del registre electrònic s’ha de poder consultar a la seu electrònica d’accés al registre.