sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

L'article 11 i) del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, recull,  com a contingut mínim a  disposició de les persones interessades, la normativa reguladora del registre al qual s'hi accedeixi a través de la seu electrònica.  

L'article 38 del reial decret esmentat regula el Registre central electrònic de l'Administració General de l'Estat, i estableix llur naturalesa i funcionament a l'hora de registrar tots els  documents que es presentin o que es rebin en qualsevol dels seus òrgans administratius.

Per la seva banda, l'Ordre PCM/1382/2021, de 9 de desembre, per la qual es regula el  Registre general electrònic en l'àmbit de l'Administració  General de l'Estat, té com a finalitat els requisits i condicions de funcionament del REG-AGE.

El REG-AGE admetrà:

  • Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s'especifiquin conforme al que  disposa la norma de creació del registre, degudament emplenats. En el Ministeri d'Hisenda existeixen, entre d'altres, formularis normalitzats per tramitar recursos i reclamacions, queixes i suggeriments, i recursos economicoadministratius.
  • Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels esmentats en el paràgraf anterior, sigui quina sigui l'administració pública a la qual es dirigeixin.

D'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no es tindran per presentats en el registre aquells documents i informació sotmesos a un règim especial  de presentació. Si es dona el cas, l'òrgan administratiu competent per a la tramitació del procediment comunicarà aquesta circumstància a l'interessat i l'informarà dels requisits exigits per la legislació específica aplicable.