sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

El Butlletí Oficial d'aquest ministeri (BOMEH) publica les disposicions, resolucions, circulars i normes reglamentàries de caràcter general que emanin del Departament, a més de recollir aquelles que guardin relació amb les seves competències publicades tant al Butlletí Oficial de l’Estat com al Diari Oficial de la Unió Europea i els diferents diaris oficials de les comunitats autònomes. Ofereix també la versió actualitzada de tots els textos oficials modificats posteriorment.

De totes les disposicions generals amb rang de llei o reial decret s’ofereix un text enriquit amb referències a totes les disposicions que les desenvolupin, complementin o que se’n vegin afectades.