sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Declaració d'accessibilitat

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112 / 2018, de 7 de setembre)

Aquesta declaració d'accessibilitat és vàlida per al lloc web https://sedeminhap.gob.es.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, per la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podria haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en els continguts HMTL com en els documents finals, publicats després del 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, en relació amb els documents finals, estem treballant perquè els formularis descarregables per tramitar el procediment per via presencial siguin plenament accessibles.
 2. Càrrega desproporcionada: No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Podria haver-hi arxius ofimàtics en PDF o altres formats, publicats abans del 20 de setembre de 2018, que no complissin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Això també pot concernir continguts elaborats per tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control del responsable d'aquest lloc web.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 31 de gener de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 24 de juliol de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través de les vies següents:

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d'accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d'accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d'informació accessible i queixes de l'article 12 del Reial decret 1112018, de 7 de setembre.

Les comunicacions, sol·licituds d'informació accessible i queixes ha de dirigir-les a la Sotsdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d'aquest lloc web. 

Procediment d'aplicació

A través d'aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació, que ha de dirigir a la Unitat responsable d'accessibilitat d'aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d'aquesta Unitat, al superior jeràrquic d'aquesta.

Contingut opcional

La versió actual d'aquest lloc web és de l’abril del 2014, que és quan es va revisar el nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d'aquesta data, es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i dels documents finals publicats, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l'Observatori d'Accessibilitat Web (OAW), amb una última revisió al juliol de 2020.

Per facilitar l'accessibilitat s’adopten, entre d’altres, les mesures següents:

 • Diferents opcions de mida de la font. Botons menú superior
 • Dos contrastos diferents per presentar la seu. Inicialment testat i botó d'alt contrast
 • Utilització de text alternatiu a les imatges
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle
 • Ús dels estàndards del W3C: CSS 3.0, WAI AA

Podeu consultar a la pàgina d'Avís Legal per a quins navegadors i quines versions està optimitzat aquest lloc web.