sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Verificació de Documents Electrònicos

L'art. 21 del RD 203/2021 de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, estableix que d'acord amb el previst en l'article 42.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, les Administracions Públiques podran utilitzar sistemes de codi segur/segur de verificació de documents en el desenvolupament d'actuacions automatitzades i que ha de permetre's en tot caso la comprovació de la integritat del document a la seu electrònica o seu electrònica associada corresponent mitjançant un procediment de verificació directe i gratuït per a les persones interessades.

L'art 11.2.f) del mateix Reial decret 203/2021 indica que a les seus electròniques es disposarà d'un servei de comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans, organismes públics o entitats de dret públic compresos en l'àmbit de la seu electrònica, que hagin estat signats per qualsevol dels sistemes de signatura conformes a la Llei 40/2015, 1 d'octubre, i pels quals s'hagi generat un codi segur/segur de verificació.

Per tant, els centres i organismes que comptin amb un sistema de comprovació dels CSV dels seus documents hauran de tenir-ho accessible des de les seves respectives seus.

El Ministeri d'Hisenda disposa de diferents sistemes de verificació de documents electrònics per mitjà de codis segurs/segurs de verificació. En funció de l'òrgan que hagi emès aquest document haurà d'accedir al sistema de verificació que permeti la seva comprovació.

A través d'aquests sistemes es pot accedir a un document emmagatzemat per un òrgan administratiu, descarregar-se un document electrònic i garantir la integritat i autenticitat dels documents electrònics emesos mitjançant l'acaro del document amb l'original.

La Seu Electrònica Central disposa d'aquest apartat específic per informar i donar accés a tots els sistemes de comprovació de CSV del Ministeri, d'acord amb la seva funció de ser la seu integradora i d'accés a tots els procediments i serveis del Departament. 

Es relacionen a continuació els sistemes de comprovació amb els quals explica aquest Ministeri:

 • Direcció general de Fons Europeus
 • Portal de l'Administració Pressupostària
 • Direcció general de l'Encadastro
 • Consorci Zona Franca Vigo

  La validació de documents signats electrònicament amb CSV pel consorci es realitza en el Portasignatures General de l'Estat. 

 • Direcció general de Patrimoni de l'Estat (Plataforma Contractació):

  Àmbit: Permet verificar els documents electrònics generats per la Plataforma de Contractació del Sector Públic en l'àmbit dels processos licitació electrònica (remissió d'ofertes per mitjans electrònics).

 • Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació- Connecta Centralització:

  Àmbit: permet verificar els documents electrònics generats per l'aplicació Connecta-Centralització en l'àmbit de la gestió dels contractes basats en acords marc del sistema estatal de contractació centralitzada.

 • Institut d'Estudis Fiscals:

  Els documents amb CSV es generen en una aplicació de Gestió de Formació (diplomes i certificats d'alumnes i professors), i s'emmagatzemen en una carpeta del portal del IEF. Els CSV es generen de forma aleatòria, es garanteix que són únics i es relacionen amb el document mitjançant una Bbdd. En la web existeix una pàgina que en introduir el CSV, permet visualitzar el document: https://www.ief.es/validarDocumento/validarDocumento.vbhtml

 • MUFACE
 • Seu Electrònica del PAG:

  El Codi Segur de Verificació (CSV) garanteix, mitjançant l'acaro a la Seu electrònica del Punt d'Accés General, la integritat del document (article 42 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). En aquest apartat podràs recuperar documents facilitats per l'Administració Pública a través del Codi Segur de Verificació.Aquí podràs acarar i accedir a documents generats a la Carpeta Ciutadana, l'Agència Tributària i d'altres organismes de les administracions públiques que pots consultar en la secció de més informació sobri acaro de documents per CSV.

 • Inspecció General:

  L'aplicació de Queixes i Suggeriments permet la descàrrega del justificant del Registre electrònic generat per GEISER i pot validar el document electrònic en https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 • Agència Tributària:

  La informació bàsica sobre el tema dels CSV i l'acaro en l'Agència Tributària es recull en la Resolució de 4 de febrer de 2011, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre ús de codi segur de verificació i per la qual es creen segells electrònics de l'organisme.  Bàsicament, els CSV es generen de forma aleatòria, es garanteix que són únics i s'acaren contra el Catàleg, del que es garanteix la seva inalterabilitat. En l'Agència Tributària tenim situat l'acaro en Seu i a més un Web Service que permet acarar (retorna el document donat el CSV del mateix).