sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

En cumprimento do artigo 38.3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e do artigo 11.2 b) do Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, a través desta sede disponse unha ligazón para a formulación de suxestións e queixas.

Conforme ao que se recolle no artigo 10 da Orde de HAP/548/2013, do 2 de abril, pola a que se crean sedes electrónicas no Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, os medios dispoñibles para a formulación de queixas e suxestións en relación con contido, xestión e servizos ofrecidos nas sedes que se crean na presente orde, serán os seguintes:

Cando se trate de queixas e suxestións relacionadas directa ou indirectamente cos procedementos administrativos de natureza tributaria, será de aplicación o disposto no artigo 8 e no punto 3 da disposición derradeira primeira do Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte.

Cando se trate de queixas ou suxestións non relacionadas directa ou indirectamente cos procedementos administrativos de natureza tributaria, poderase realizar a presentación presencialmente ou por correo postal ante os rexistros xerais e as oficinas de atención ao público dos servizos centrais e das oficinas periféricas do departamento, dirixidas aos órganos ou organismos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado; ou a presentación electrónica a través do servizo da Inspección Xeral do Departamento operativo nesta Sede Electrónica Central.

Non se considerarán medios para a formulación de queixas e suxestións os servizos de asesoramento electrónico ao usuario para a correcta utilización da sede, sen prexuízo da súa obriga, cando existan, de atender os problemas que suscite a cidadanía.