sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

  • Informe Preceptivo Oficina Nacional de Avaliación (artigo 333.3 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público) | Código SIA: 2716766

    Este trámite permite solicitar ante esta Entidade a emisión dun informe que analice a sustentabilidade financeira dos contratos de concesións de obras e contratos de concesións de servizos, así como os acordos de restablecemento do equilibrio económico que deban adoptarse nestes tipos de contratos, de conformidade co disposto no artigo 333 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 e o artigo 1 da Orde HFP/1381/2021, do 9 de decembro, pola que se regula a organización e funcionamento da Oficina Nacional de Avaliación.