sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

Logo ONE

A Oficina Nacional de Avaliación (ONE), órgano colexiado integrado na Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), ten como finalidade principal a análise da sustentabilidade financeira dos contratos de concesións de obras e contratos de concesión de servizos, así como informar os acordos de restablecemento do equilibrio económico que deban adoptarse nestes tipos de contratos, de conformidade co disposto no artigo 333 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 e a Orde HFP/1381/2021, do 9 de decembro, pola que se regula a organización e funcionamento da Oficina Nacional de Avaliación.

Para máis información sobre a ONE consulte a súa páxina web.

Se desexa iniciar a tramitación da solicitude de informe preceptivo Oficina Nacional de Avaliación (artigo 333.3 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público) competencia desta oficina acceda ao enlace “SERVIZOS ELECTRÓNICOS” que atopará na parte esquerda da pantalla.