sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

Logo ONE

L'Oficina Nacional d'Avaluació (ONE), òrgan col·legiat integrat a l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), té com a finalitat principal l'anàlisi de la sostenibilitat financera dels contractes de concessió d'obres i de serveis , a més d’informar els acords per restablir l'equilibri econòmic que s'hagin d'adoptar en aquesta mena de contractes.
De conformitat amb el que disposa l'article 333 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i l'Ordre HFP/1381/2021, de 9 de desembre, per la qual es regula l'organització i el funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació.

Per a més informació, consulteu el web de l'ONE.

Per sol•licitar l’”Informe Preceptiu Oficina Nacional d'Avaluació” (article 333.3 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic) accediu a l'enllaç “SERVEIS ELECTRÒNICS” que trobareu a l’esquerra de la pantalla.