sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

  • Informe Preceptiu Oficina Nacional d'Avaluació (article 333.3 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic) | Codi SIA: 2716766

    Aquest tràmit permet sol·licitar davant aquesta Entitat l'emissió d'un informe que analitzi la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d'obres i contractes de concessions de serveis, així com els acords de restabliment de l'equilibri econòmic que hagin d'adoptar-se en aquests tipus de contractes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i l'article 1 de l'Ordre HFP/1381/2021, de 9 de desembre, per la qual es regula l'organització i funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació.