sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

De acordo co artigo 5.2 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a sede electrónica terá accesible o seu instrumento de creación, directamente ou mediante enlace á súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

Por outro lado, o artigo 4.2 do citado real decreto establece que as sedes electrónicas derivadas deberán cumprir os mesmos requisitos que as sedes electrónicas principais, salvo no relativo á publicación da orde ou resolución pola que crea, que se realizará a través da sede da que dependan.