sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

O Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, establece que a sede electrónica ou sede electrónica asociada disporá, entre os contidos mínimos indicados no artigo 11.1, a identificación do acto ou disposición da súa creación, directamente ou mediante ligazón á súa publicación no Boletín Oficial correspondente, tal como establece o apartado b)  do artigo 11.1 citado.

O artigo 10.1 e 10.2 do citado Real decreto establece que a sede electrónica asociada terá a consideración de sede electrónica para todos os efectos, sendo o acto ou resolución de creación ou supresión dunha sede electrónica ou sede electrónica asociada publicado no boletín oficial que corresponda en función de cal sexa a Administración Pública titular da sede ou sede asociada.

A disposición adicional sexta do citado Real decreto 203/2021, establece que as sedes electrónicas existentes na data de entrada en vigor do mesmo, pasan a ter natureza de sedes electrónicas asociadas á sede electrónica da Administración Xeral do Estado, que é a sede do Punto de Acceso Xeral electrónico (PAGe). As subsedes electrónicas pasarán tamén a ter natureza de sedes electrónicas asociadas. Así mesmo, as sedes electrónicas dos organismos públicos ou entidades de dereito público vinculados ou dependentes existentes á data de entrada en vigor deste real decreto, manterán a súa natureza de sede electrónica e as subsedes destes pasarán a ter natureza de sedes electrónicas asociadas.