sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, estableix que la seu electrònica o seu electrònica associada disposaràn, d´entre els continguts mínims indicats a l'article 11.1, la identificació de l'acte o norma de la seva creació, directament o mitjançant un enllaç a la publicació en el butlletí oficial corresponent, tal i com estableix l'apartat b) de l´article esmentat.

Els punts 1 i 2 de l'article 10 del Reial decret esmentat estableixen que la seu electrònica associada tindrà la consideració de seu electrònica a tots els efectes. Els actes o resolucións que les creïn o les suprimeixin es publicaran en els butlletins oficials de l´administració pública titular.

La disposició addicional sisena del Reial decret 203/2021 esmentat estableix que les seus electròniques existents a la data d’entrada en vigor de la norma passen a tenir la condició de seus electròniques associades a la seu electrònica de l'Administració General de l'Estat, que és la seu del punt d'accés general electrònic (Page). Les subseus electròniques també passaran a tenir la condició de seus electròniques associades. A més, les seus electròniques dels organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents existents a la data d'entrada en vigor del reial decret mantenen la seva condició de seu electrònica, i les subseus passaran a la de seus electròniques associades.