sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

D’acord amb allò que disposa l’article 5.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2009, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica ha de posar, a l’abast dels ciutadans, l’instrument mitjançant el qual es crea, ja sigui directament a la seu o mitjançant un enllaç a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

D’altra banda, l’article 4.2 d’aquest Reial Decret estableix que les seus electròniques derivades hauran de complir els mateixos requisits electrònics que les seus electròniques principals, llevat pel que fa referència a la publicació de l’ordre o de la resolució mitjançant la qual es crea, que es farà a través de la seu de la qual depenguin.