sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Parc Mòbil de l'Estat

Parc Mòbil de l'Estat

El Parc Mòbil de l'Estat, O.A. està configurat com un organisme autònom dels previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, adscrit al Ministeri d'Hisenda a través de la Subsecretaria.

La seva estructura i funcionament estan regulats per el Reial Decret 663/2022 d'1 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Organisme Autònom Parc Mòbil de l'Estat, O.A.

El Parc Mòbil de l'Estat, O.A., segons estableix l'article 17 dels seus estatuts, consta de dos òrgans de govern: el President i el Consell Rector. La presidència de l'organisme correspon a la persona titular de la Subsecretaria del Ministeri d'Hisenda, que ocuparà al seu torn la presidència del Consell Rector. La composició del Consell Rector, segons queda definida en l'article 19 d'aquests estatuts, consta d'una presidència, una vicepresidència, una secretaria i un màxim de 12 vocals.

Els òrgans executius que conformen l'organisme, descrits en els articles 21 al 28 dels estatuts, són la Direcció General i quatre subdireccions. La persona titular de la Direcció General serà qui ocuparà la vicepresidència del Consell Rector. De la Direcció General depenen la Secretaria General, la Subdirecció General de Mobilitat Oficial, la Subdirecció General de Gestió Econòmica i la Subdirecció General de Recursos Humans.

L'organisme està sotmès a la supervisió contínua del Ministeri d'Hisenda, a través de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, conforme al que es disposa en l'article 85.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Segons disposa l’articles 5 al 8 del Reial Decret 663/2022, d'1 d'agost, el Parc Mòbil de l’Estat O.A. administra els serveis d’automobilisme de l’Administració General de l’Estat, dels organismes públics i de la resta d’entitats de Dret Públic, que estiguin vinculades o que depenguin de l’Administració General de l’Estat, així com també els dels òrgans constitucionals de l’Estat, quan aquests ho demanin específicament.

Serveis específics que ofereix:

  • De representació als alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, dels organismes públics i de la resta d’entitats de Dret Públic que hi estiguin vinculats o que en depenguin, així com també els òrgans constitucionals de l’Estat.
  • Els serveis generals i els ordinaris que li demanin els departaments ministerials i la resta d’organismes públics de l’Administració General de l’Estat.
  • Els serveis extraordinaris que, de manera específica i ocasional, li demanin els destinataris dels serveis anteriors, mitjançant la contraprestació econòmica oportuna.

Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa atribueix al PME, O.A. la gestió del Registre de Vehicles del Sector Públic Estatal (IVO), exercint per a això funcions d'homologació de serveis quant a la determinació dels models, característiques i tipus de vehicles. En el capítol XII dels estatuts del PME, O. A. es recullen les disposicions relatives a l'estructura i organització d'aquest registre.


Per a més informació, aneu al lloc web del Parc Mòbil de l’Estat, O.A. al portal del ministeri.