sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Parc Mòbil de l'Estat

Parc Mòbil de l'Estat

El Parc Mòbil de l'Estat està configurat com un organisme autònom dels que preveu l'article 45 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri d'Hisenda, a través de la Sotssecretaria.

L’estructura i el funcionament d’aquest organisme estan regulats pel Reial Decret 146/1999, de 29 de gener, pel qual es modifica l’estructura orgànica bàsica i les funcions, i es transforma l’organisme autònom Parc Mòbil Ministerial en Parc Mòbil de l’Estat (BOE núm. 26, de 30 de gener) i pel Reial Decret 1163/1999, de 2 de juliol (BOE núm. 158, de 3 de juliol), d’integració dels serveis perifèrics de l’organisme autònom Parc Mòbil de l’Estat en les delegacions i les subdelegacions del Govern.

L’organigrama del Parc Mòbil de l’Estat està format per un Consell Rector i per la Direcció General. El Consell Rector el componen quinze vocals més el secretari del consell, i el presideix la senyora subsecretària del departament. De la Directora General, que és la Vicepresidenta del Consell Rector, depenen les subdireccions denerals següents: la Secretaria General, la Subdirecció General de Gestió, la Subdirecció General de Règim Econòmic i la Subdirecció General de Recursos Humans.

Els serveis perifèrics del Parc Mòbil de l’Estat estan integrats dins de les delegacions i les subdelegacions del Govern, de les quals depenen orgànicament. Això no obstant, funcionalment mantenen la relació amb el Parc Mòbil de l’Estat a través d’una Comissió de Coordinació.
La Intervenció Delegada està adscrita a la Direcció General.

Segons disposa l’article 4 del Reial Decret 146/1999, de 29 de gener, el Parc Mòbil de l’Estat administra els serveis d’automobilisme de l’Administració General de l’Estat, dels organismes públics i de la resta d’entitats de Dret Públic, que estiguin vinculades o que depenguin de l’Administració General de l’Estat, així com també els dels òrgans constitucionals de l’Estat, quan aquests ho demanin específicament.

Serveis específics que ofereix

  • De representació als alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, dels organismes públics i de la resta d’entitats de Dret Públic que hi estiguin vinculats o que en depenguin, així com també els òrgans constitucionals de l’Estat.
  • Els serveis generals i els ordinaris que li demanin els departaments ministerials i la resta d’organismes públics de l’Administració General de l’Estat.
  • Els serveis extraordinaris que, de manera específica i ocasional, li demanin els destinataris dels serveis anteriors, mitjançant la contraprestació econòmica oportuna.


Per a més informació, aneu al lloc web del Parc Mòbil de l’Estat al portal del ministeri.