sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Tornar al contrast normal

Parc Mòbil de l'Estat

Parc Mòbil de l'Estat

El Parc Mòbil de l'Estat està configurat com un organisme autònom dels que preveu l'article 45 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri d'Hisenda, a través de la Sotssecretaria.

L’estructura i el funcionament d’aquest organisme estan regulats pel Reial Decret 146/1999, de 29 de gener, pel qual es modifica l’estructura orgànica bàsica i les funcions, i es transforma l’organisme autònom Parc Mòbil Ministerial en Parc Mòbil de l’Estat (BOE núm. 26, de 30 de gener) i pel Reial Decret 1163/1999, de 2 de juliol (BOE núm. 158, de 3 de juliol), d’integració dels serveis perifèrics de l’organisme autònom Parc Mòbil de l’Estat en les delegacions i les subdelegacions del Govern.

L’organigrama del Parc Mòbil de l’Estat està format per un Consell Rector i per la Direcció General. El Consell Rector el componen quinze vocals més el secretari del consell, i el presideix la senyora subsecretària del departament. De la Directora General, que és la Vicepresidenta del Consell Rector, depenen les subdireccions denerals següents: la Secretaria General, la Subdirecció General de Gestió, la Subdirecció General de Règim Econòmic i la Subdirecció General de Recursos Humans.

Els serveis perifèrics del Parc Mòbil de l’Estat estan integrats dins de les delegacions i les subdelegacions del Govern, de les quals depenen orgànicament. Això no obstant, funcionalment mantenen la relació amb el Parc Mòbil de l’Estat a través d’una Comissió de Coordinació.
La Intervenció Delegada està adscrita a la Direcció General.

Segons disposa l’article 4 del Reial Decret 146/1999, de 29 de gener, el Parc Mòbil de l’Estat administra els serveis d’automobilisme de l’Administració General de l’Estat, dels organismes públics i de la resta d’entitats de Dret Públic, que estiguin vinculades o que depenguin de l’Administració General de l’Estat, així com també els dels òrgans constitucionals de l’Estat, quan aquests ho demanin específicament.

Serveis específics que ofereix

  • De representació als alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, dels organismes públics i de la resta d’entitats de Dret Públic que hi estiguin vinculats o que en depenguin, així com també els òrgans constitucionals de l’Estat.
  • Els serveis generals i els ordinaris que li demanin els departaments ministerials i la resta d’organismes públics de l’Administració General de l’Estat.
  • Els serveis extraordinaris que, de manera específica i ocasional, li demanin els destinataris dels serveis anteriors, mitjançant la contraprestació econòmica oportuna.


Per a més informació, aneu al lloc web del Parc Mòbil de l’Estat al portal del ministeri.