sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Estatuko Ibilgailuak

Estatuko Ibilgailuak

Estatuko parke mugikorra, erakunde autonomoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako erakunde autonomo gisa eratuta dago, eta Ogasun Ministerioa atxikita dago Idazkariordetzaren bidez.

Bere egitura eta funtzionamendua Estatuko Parke Mugikorra Erakunde Autonomoaren Estatutuak onartzen dituen abuztuaren 1eko 663/2022 Errege Dekretuak arautzen ditu.

Estatuko Parke Mugikorrak, erakunde autonomoak, bere estatutuetako 17. artikuluan ezarritakoaren arabera, bi gobernu-organo ditu: lehendakaria eta zuzendaritza kontseilua. Ogasun Ministerioa Idazkariordetzako titularrari dagokio erakundearen lehendakaritza, eta hark zuzendaritza kontseiluko lehendakaritza hartuko du. Zuzendaritza kontseilua, aipatutako estatutuetako 19. artikuluan zehaztutakoaren arabera, honako hauek osatzen dute: lehendakaritza, lehendakariordetza, idazkaritza eta gehienez ere 12 kide.

Erakundea osatzen duten organo betearazleak, estatutuen 21. artikulutik 28. artikulura bitartean deskribatutakoak, zuzendaritza nagusia eta lau zuzendariordetza dira. Zuzendaritza nagusiaren titularra zuzendaritza kontseiluaren lehendakariordea izango da. Zuzendaritza nagusiaren menpean daude Idazkaritza Nagusia, Mugikortasun Ofizialeko Zuzendariordetza Nagusia, Kudeaketa Ekonomikoko Zuzendariordetza Nagusia eta Giza Baliabideen Zuzendariordetza Nagusia.

Erakundea Ogasun Ministerioa etengabeko ikuskapenaren mende dago, Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorraren bidez, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 85.3. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Abuztuaren 1eko 663/2022 Errege Dekretuaren 5. artikulutik 8.era bitartekoek xedatzen dutenaren arabera, Estatuko Automobil Parkearen zeregina da Estatuko Administrazio Orokorrari eta haren mendeko edo hari lotutako erakunde publiko eta zuzenbide publikoko entitateei, eta Estatuko Organo Konstituzionalei, horiek hala eskatzen dutenean, automobil-zerbitzuak ematea.

Ematen dituen berariazko zerbitzuak:

  • Estatuko Administrazioko eta haren mendeko edo hari lotutako erakunde publiko eta zuzenbide publikoko entitateetako goi karguak, eta Estatuko Organo Konstituzionalak ordezkatzea.
  • Ministerioko sailek eta Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako erakunde publikoek eskatutako zerbitzu orokorrak eta ohikoak ematea.
  • Berariaz eta aldizka, lehen aipatutako zerbitzuen jasotzaileek eskatutako ohiz kanpoko zerbitzuak, dagozkien kontraprestazio ekonomikoarekin.

Era berean, Sektore Publikoa arrazionalizatzeari eta Administrazioa eraberritzeko beste zenbait neurriri buruzko irailaren 16ko 15/2014 Legeak Estatuko Parke Mugikorrari, erakunde autonomoari, esleitzen dio Estatuko Sektore Publikoko Ibilgailuen Erregistroaren kudeaketa eta, horretarako, zerbitzuak homologatzeko eginkizunak beteko ditu, ibilgailuen modeloak, ezaugarriak eta motak zehazteari dagokionez. Estatuko Parke Mugikorraren, erakunde autonomoaren, estatutuetako XII. kapituluan, erregistro horren egiturari eta antolaketari buruzko xedapenak biltzen dira.

Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu Estatuko Ibilgailuen Parkearen webguneam, Ministerioaren atarian.