sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos de Hacienda y Función Publica.

Con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, o afectado poderá dirixirse ao Delegado de Protección de Datos da entidade contra a que se reclame (Art. 37 da LOPDyGDD)

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 1986989

Lea detidamente estas indicacións antes de "IR AO PROCEDEMENTO"

Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AXE (REC). Desde “IR AO PROCEDEMENTO” pode:​

  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro

Tamén pode presentar a súa solicitude a través doutros medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Na presentación dunha reclamación ante a Delegada de Protección de Datos de Facenda teña en conta as seguintes indicacións no apartado Datos da solicitude:

  • Organismo destinatario: a reclamación debe dirixila á Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos. .
  • Asunto: escriba neste campo “Reclamación previa potestativa ante a Delegada de Protección de Datos de Facenda”.
  • Nos campos Expón e Solicita escriba de forma clara a motivación da súa reclamación, e identifique o responsable do tratamento contra  o que reclama. Dispón dunha relación completa e actualizada dos tratamentos de datos persoais que realiza o Ministerio de Facenda, excluídos os seus organismos dependentes, con indicación dos seus respectivos responsables no Rexistro de Actividades de Tratamento de Facenda.

Pode utilizar o seguinte formulario descargable para tramitar o procedemento por vía presencial ou incluílo como documento adxunto ao formulario electrónico (PDF aprox. 204,95 KB)

Para incidencias técnicas que afecten ao Rexistro Electrónico Xeral da AXE pode contactar con: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html

Para calquera tipo de consulta no que respecta ao procedemento de presentación dunha reclamación previa potestativa ante a Delegada de Protección de Datos de Facenda, pode dirixirse ao procedemento de información sobre o tratamento de datos persoais do interesado.

Enlace á información do procedemento no Portal do Ministerio.