sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Biblioteca Central del Ministerio

A Secretaría Xeral Técnica, como órgano directivo, ten competencia sobre os servizos comúns relativos a produción normativa, asistencia xurídica, información e publicacións, Delegado de Protección de Datos e coordinación da reutilización da información pública.

Dentro dos servizos que presta ao cidadán no exercicio dos seus dereitos, a Secretaría Xeral Técnica é responsable de recibir, instruír e, no seu caso, propor a resolución de reclamacións e recursos que poidan interporse, excepto os relativos ás cuestións tributarias que corresponden aos tribunais económico-administrativos.

Tamén é responsable de publicar a normativa vixente do departamento, asistir as demandas de información xeral de carácter administrativo, así como certificar ou emitir copias legalizadas de documentos e expedientes administrativos que obren no Arquivo Xeral; tamén se encarga de coordinar as peticións de reutilización de información pública que se dirixan ao departamento.

Por último, o Delegado de Protección de Datos do Ministerio atenderá as reclamacións que lles dirixan con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, así como  as solicitudes de información relacionada coa materia.

Se desexa iniciar a tramitación dos servizos competencia desta unidade acceda ao enlace “SERVIZOS ELECTRÓNICOS” que atopará á esquerda da pantalla. Para máis información, pode consultar as seguintes páxinas do Portal do Ministerio correspondentes ás materias competencia deste organismo.