sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Inspección Xeral

Inspección Xeral

 A Inspección Xeral do Ministerio de Facenda é o órgano, con rango de dirección xeral que baixo a dependencia directa da Subsecretaría do Departamento, exerce, entre outras, as funcións de inspección de todos os servizos, órganos, organismos e entes dependientes ou adscritos ao Departamento. Igualmente, por mandato legal, a Inspección Xeral do Ministerio exerce as funcións de inspección dos servizos das comunidades autónomas que xestionan os tributos cedidos polo Estado.

A Inspección Xeral, así mesmo, impulsa e formula propostas e recomendacións derivadas da súa actividade de control interno, para a actuación coordinada e eficiente dos servizos, a regularización das actuacións e a consecución dos obxectivos marcados a estes, a unificación de criterios e as adaptacións organizativas, procedementais ou substantivas que contribúan a facilitar a toma de decisións conducentes ao máis adecuado cumprimento dos programas do Ministerio.

Por outra banda, á Inspección Xeral compételle impulsar a coordinación xeral da política de mellora da calidade dos servizos públicos do Ministerio, o desenvolvemento de sistemas para a avaliación da eficacia e a calidade, a coordinación das accións destinadas á mellora dos sistemas de información aos cidadáns e a realización de actuacións específicas dirixidas a comprobar o respecto dos dereitos dos cidadáns ao acceso electrónico aos devanditos servizos. Dentro deste específico marco, a Inspección Xeral xestiona o sistema de recepción electrónica de queixas e suxestións dirixidas aos diversos órganos e organismos autónomos do departamento, con excepción das dirixidas ao Consello de Defensa do Contribuínte.

Por último, dentro das funcións de asesoramento e asistencia ás autoridades do Ministerio relacionadas coas actividades desenvolvidas polos diversos servizos, a Inspección Xeral ten encomendada a función de apoio á Subsecretaría para o impulso e a coordinación en materia de administración electrónica no Ministerio.

A Inspección Xeral está integrada polas inspeccións dos servizos e as subdireccións xerais de responsabilidades administrativas e de estatística de servizos.

A Inspección Xeral ofrece un servizo de comprobación de documentos electrónicos por Código Seguro de Verificación (CSV), segundo se establece na Orde HAP/533/2016, do 13 de abril.