sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Inspecció General

Inspección General

Sota la dependència directa de la Sotssecretaria, la Inspecció General del Ministeri d´Hisenda i Funció Pública, amb rang de direcció general, exerceix, entre d’altres, les funcions d'inspecció de tots els serveis, òrgans, organismes i ens dependents o adscrits al departament. Per mandat legal, també exerceix les funcions d’inspecció dels serveis de les comunitats autònomes que gestionen els tributs cedits per l’Estat.

La Inspecció General també impulsa i formula propostes i recomanacions que es deriven de la seva activitat de control intern per tal que els serveis actuïn de forma coordinada i eficient, es regularitzin les actuacions i s’aconsegueixin els objectius que se’ls marquen, s’unifiquin els criteris i les adaptacions organitzatives, de procediment o substantives que contribueixin a fer més fàcil la tasca de presa de decisions que permetin complir, de la manera més adequada, els programes del Ministeri.

D'altra banda, a la Inspecció General li competeix impulsar la coordinació general de la política de millora de la qualitat dels serveis públics del ministeri, el desenvolupament de sistemes per a l'avaluació de l'eficàcia i la qualitat, la coordinació de les accions destinades a la millora dels sistemes d'informació als ciutadans, i la realització d'actuacions específiques dirigides a comprovar el respecte dels drets dels ciutadans a l'accés electrònic a aquests serveis. Dins d'aquest marc específic, la Inspecció General gestiona el sistema de recepció electrònica de queixes i suggeriments dirigits als diversos òrgans i organismes autònoms del departament, llevat dels que s’adrecen al Consell de Defensa del Contribuent.

Finalment, entre les funcions d'assessorament i assistència a les autoritats del ministeri, relacionades amb les activitats desenvolupades pels diversos serveis, la inspecció general té encomanada la de donar suport a la sotssecretaria per tal d'impulsar i coordinar l'administració electrònica.

La Inspecció General està formada per les inspeccions dels Serveis i les subdireccions generals de Responsabilitats Administratives i d’Estadística de Serveis.

D’acord amb el que estableix  l'Ordre HAP/533/2016, de 13 d'abril, la Inspecció General ofereix un servei de comprovació de documents electrònics mitjançant el codi segur de verificació (CSV)