sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Tribunais Económico-Administrativos

TEA

Tribunais Económico-Administrativos

Interposición de reclamacións económico-administrativas entre particulares

Reclamacións relativas a retencións, ingresos a conta, repercusións, á obriga de expedir e entregar factura e relacións entre o substituto e o contribuínte ( Lei 58/2003 Xeneral Tributaria art. 235.4).

Órgano responsable: Tribunais Económico-Administrativo

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 998150

Ao pulsar "IR AO PROCEDEMENTO" accédese á aplicación-formulario de presentación.

Requisitos para a firma electrónica:

  • Certificado electrónico recoñecido, expedido polos prestadores de servizos de certificación comprendidos na seguinte relación https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
  • Poderá verificar a validez do seu certificado, de forma directa e gratuíta, a través da plataforma Valide (https://valide.redsara.es/valide/)
  • En caso de utilizar Internet Explorer, debe ter instalado a última versión de Java (https://www.java.com/es/)
  • En caso de utilizar Chrome ou Firefox, debe ter instalado a aplicación Autofirma (https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)

Para calquera tipo de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANTE: a interposición electrónica de reclamacións económico-administrativas contra actos ditados por órganos administrativos deberá realizarse na sede electrónica dos devanditos órganos. Se non existise esta, interporanse por escrito no órgano de que se trate.