sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Intervención Xeral da Administración do Estado

IGAE

Intervención Xeral da Administración do Estado

Encadrada na Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a Intervención Xeral da Administración do Estado (IXAE) é o órgano de control interno da xestión económico-financeira do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control interno é a encargada de verificar, mediante o control previo da legalidade e o control financeiro, que a actividade económico-financeira do sector público adecúase aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia. Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública e ditar as normas necesarias para o seu axeitado desenvolvemento.

Aínda que as funcións da IGAE céntranse no control e contabilidade da xestión económico-financeira do sector público estatal, para os efectos das relacións cos cidadáns ofrécese nesta sede electrónica o acceso aos servizos electrónicos relativos ao procedemento de control financeiro de subvencións.

Para acceder a eles, prema SERVIZOS ELECTRÓNICOS na parte esquerda.

Se o que desexa é acceder ás bases de datos de lexislación e informes publicados no Portal da Intervención Xeral da Administración Xeral do Estado, prema o seguinte enlace:

  • Base de datos Lei (repertorio de disposicións legais, ditames relacionados co control da actividade económico-financeiro do sector público)

Se o que desexa é outro tipo de información relacionada coas actividades desenvolvidas pola Intervención Xeral da
Administración do Estado, prema os seguintes enlaces:

Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad