sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Intervenció General de l'Administració de l'Estat

IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Enquadrada en la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) és l’òrgan de control intern de la gestió economicofinancera del sector públic estatal i el centre directiu i gestor de la comptabilitat pública.

Com a òrgan de control intern, és l'encarregada de verificar, mitjançant el control previ de legalitat i el control financer, que l'activitat economicofinancera del sector públic s'adequa als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia. Com a centre gestor i directiu de la comptabilitat pública, ha de proporcionar una informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública, a més de dictar les normes necessàries per al seu adequat desenvolupament.

Encara que les funcions de la IGAE se centrin en el control i comptabilitat de la gestió economicofinancera del sector públic estatal, en aquesta seu electrònica s’ofereix als ciutadans l'accés als serveis electrònics relatius al procediment de control financer de les subvencions.

Per accedir-hi, premeu SERVEIS ELECTRÒNICS a la part esquerra.

Si el que desitgeu és accedir a les bases de dades de legislació i informes publicats al portal de la Intervenció General de l’Administració de l'Estat, premeu l’enllaç següent:

  • Base de dades llei (repertori de disposicions legals, informes i dictàmens relacionats amb el control de l'activitat economicofinancera del sector públic)

Per a un altre tipus d'informació relacionada amb les activitats desenvolupades per la Intervenció General de l’Administració de l'Estat, premeu els enllaços següents:

Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad