sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Volver a contraste normal

​​​Calendario oficial: 

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas recolle no seu artigo 30.7 que a Administración Xeral do Estado, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixará, no seu respectivo ámbito, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos. Doutra banda, como novidade, a mencionada Lei no seu artigo 30.2, exclúe os sábados do cómputo de prazos.

En cumprimento do establecido nos artigos mencionados pódese consultar o calendario de días inhábiles para 2024.

Data e hora oficial:

O artigo 31.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas sinala que o rexistro electrónico de cada Administración ou Organismo rexerase a efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible.

Así mesmo, o artigo 11.1 f) do Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, establece que as sedes electrónicas indicarán a data e hora oficial para os efectos previstos no parágrafo anterior..

Por último, o artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica sinala que a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada (en diante, ROIA), de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro.

En cumprimento destas disposicións ofrécese a data e hora oficial desta Sede Electrónica Central, que se mostra de forma visible e permanentemente actualizada na cabeceira deste sitio web. Se se producise algún erro na consulta ao ROIA, o reloxo mostrará a hora do servidor deste sitio web ata a nova consulta ao ROIA.