sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Contratación centralizada

A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación é o órgano que, baixo a dependencia da Subsecretaría de Facenda, exerce as funcións de estudo, planificación, impulso e seguimento dos procesos de contratación centralizada no ámbito do sector público administrativo estatal.

Así mesmo, correspóndelle a preparación e tramitación dos expedientes de contratación centralizada daquela subministración, obras e servizos que sexan así declarados de acordo co  artigo 206 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público.