sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Contractació centralitzada

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació és l'òrgan que, sota la dependència de la Sotssecretaria d'Hisenda, exerceix les funcions d'estudi, planificació, impuls i seguiment dels processos de contractació centralitzada en l'àmbit del sector públic administratiu estatal.

A més, li correspon la preparació i tramitació dels expedients de contractació centralitzada d'aquells subministraments, obres i serveis que, d'acord amb l'article 206 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, siguin declarats d'aquesta manera.