sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Enténdese por actuación administrativa automatizada o previsto no artigo 41 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Isto é, calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos por unha administración pública no marco dun procedemento administrativo e na que non  interviñese de forma directa un empregado público.

O artigo 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, contempla como supostos de sinatura electrónica no exercicio da competencia na actuación administrativa automatizada a utilización dun selo electrónico, baseado en certificado electrónico recoñecido ou cualificado que reúna os requisitos esixidos pola lexislación de sinatura electrónica, ou dun sistema de Código Seguro de Verificación (en adiante, CSV).

Normativa reguladora de actuacións administrativas automatizadas:

 Normativa de creación de selos electrónicos:

Normativa de creación de CSV:

  • Inspección Xeral: Orde HAP/533/2016, do 13 de abril, pola que se regulan as actuacións administrativas automatizadas do seu ámbito de competencias así como o uso do sistema de CSV.
  • Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos e Intervención Xeral da Administración do Estado: Orde HAC/1108/2019, de 7 de outubro, pola que se establece o uso do sistema de código seguro de verificación.

Normativa conxunta de actuacións administrativas automatizadas e selos electrónicos: