sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Dirección General de Costes de Personal

La Direcció General de Costos de Personal té al seu càrrec l'exercici de les competències legalment atribuïdes al Ministeri en matèria d'ordenació, proposta normativa, anàlisi i control de les mesures retributives del personal al servei del sector públic A més, la gestió de les relacions de llocs de treball i les retribucions del personal de l'Administració de l'Estat, i l'autorització de la contractació i el control de les retribucions del personal laboral,  el  directiu inclòs.

També li correspon la tramitació i proposta de resolució dels recursos interposats contra les resolucions de la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions, i de  qualssevol altra de la direcció general. 

Per a més informació, podeu consultar al Portal de l'Administració Pressupostària les pàgines següents, corresponents a les matèries que són competència d'aquest organisme: