sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sociedad Estatal De Participaciones Industriales-SEPI

La Societat Estatal de Participacions Industrials -SEPI- és una entitat de dret públic creada a l'empara de la Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de determinades entitats de dret públic. Les seves funcions es regulen a l’article 11.

Per a més informació sobre la SEPI, podeu consultar el seu portal institucional.

Entre altres procediments, destaca el del fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques, creat pel Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació. A més, la norma va crear el Consell Gestor del  fons, òrgan col·legiat interministerial adscrit al Ministeri d'Hisenda a través de la Sotssecretaria, per gestionar el fons a través de la SEPI.

Què és el fons de suport temporal d'empreses estratègiques