sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

Informe Preceptiu Oficina Nacional d'Avaluació (article 333.3 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic)

Aquest tràmit permet sol·licitar davant aquesta Entitat l'emissió d'un informe que analitzi la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d'obres i contractes de concessions de serveis, així com els acords de restabliment de l'equilibri econòmic que hagin d'adoptar-se en aquests tipus de contractes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i l'article 1 de l'Ordre HFP/1381/2021, de 9 de desembre, per la qual es regula l'organització i funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació.

Òrgan responsable: Oficina Nacional d'Evaluacion

Matèria: Contractació

Codi SIA: 2716766

Amb caràcter previ a la licitació pública, l’informe se sol·licitarà quan es tracti d'un contracte de concessió d'obres o de concessió de serveis subscrit per poders o entitats adjudicadores (o altres ens o organismes dependents) de l'Administració General de l'Estat, de les corporacions locals, o de les comunitats autònomes adherides a l’ONE.

Aquests contractes han de tenir les característiques descrites a les lletres a) i b) de l'article 333.3 de la LCSP.

També se sol·licitarà un informe dels acords de restabliment de l'equilibri del contracte (segons el que preveuen els articles 270.2 i 290.4 de la LCSP), si són concessions d'obres o concessions de serveis informades prèviament de conformitat amb les lletres a) i b) de l'esmentat article 333.3 de la LCSP, o suposi incorporar-hi elements que calgui informar sempre que el valor estimat del contracte sigui superior a un milió d'euros.

El procediment s'iniciarà emplenant la sol·licitud que es troba al portal de tramitació, adjuntant-hi tota la documentació necessària, d'acord amb la LCSP i l'Ordre HFP/1381/2021, de 9 de desembre, que regula l'organització i el funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació. 

Per a més informació sobre la presentació de la sol·licitud d'informe, consulteu la pàgina https://www.hacienda.gob.es/ca-ES/Oirescon/Paginas/one-guia.aspx.

Els informes preceptius s’evacuaran en el termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’entrada de la sol•licitud per via electrònica. Si l’ONE hagués requerit documentació addicional, des del dia que hagués entrat la documentació completa.