sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Consultas tributarias escritas

Contestación ás consultas formuladas polos obrigados respecto do réxime, a clasificación ou a cualificación tributaria que en cada caso lles corresponda.

Órgano responsable: Dirección Xeral de Tributos

Materia: Impostos

Código SIA: 991962

Antes de proceder á presentación dunha consulta tributaria, suxerímoslle que busque previamente nos seguintes recursos de información que pon ao seu dispor o Ministerio de Facenda, xa que a súa dúbida tributaria pode estar xa resolta.

Lea detidamente estas instrucións e sígaas paso a paso, como paso previo a “IR AO PROCEDEMENTO”:

  1. Descargar o formulario de datos complementarios específicos ModeloCT (PDF, aprox. 872 KB).
  2. Encher  o devandito formulario segundo as instrucións autocontidas no mesmo. Requírese Acrobat Reader 9.1 ou superior ou compatible.
  3. A forma de presentación no rexistr​o electrónico será consonte ao que se establece no artigo 16.4.a) da citada Lei 39/2015​.
  4. Os accesos a este servizo realízanse utilizando unha canle segura de comunicación, e como requisito indispensable deberá identificarse mediante un dos métodos postos a disposición polo servizo Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente ou Certificado Electrónico. Información sobre Cl@ve. Se o desexa pode consultar as especificacións técnicas completas.
  5. Instrucións específicas para encher o formulario de presentación de escritos de propósito xeral para consultas tributarias (PDF, aprox. 325 KB).
  6.  Encha o formulario de presentación de escritos de propósito xeral (Botón “IR AO PROCEDEMENTO”) achegando o formulario específico ModeloCT (previamente enchido e gardado), xunto ao resto de ficheiros e documentación adicional que desexa achegar.

Se nun m​​omento posterior á presentación da consulta tributaria, o interesado, por iniciativa propia ou en trámite de subsanación, debese achegar documentación complementaria omitida na presentación do devandito formulario, poderao facer tamén por vía electrónica (unicamente por esta vía para os obrigados aos que se refire o artigo 14.2 da Lei 39/2015), utilizando o formulario xenérico deste Ministerio.

Se​mpre que se realice a presentación complementaria de documentos electrónicos separadamente ao formulario principal, o interesado deberá mencionar o número ou código de rexistro individualizado proporcionado na iniciación do procedemento de consultas tributarias, ou calquera outra información ou datos que permitan identificar unicamente o formulario inicial que dá comezo ao expediente administrativo de contestación da devandita consulta tributaria.

Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es