sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Tributos

Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe.

Aplicación do Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe polas que as entidades que opten por este poderán tributar pola renda derivada da explotación de buques, tanto propios coma arrendados, mediante a aplicación dun réxime de estimación obxectiva. O réxime consiste, básicamente, en determinar a base impoñible que se corresponda coa explotación, titularidade ou xestión técnica e de tripulación dos buques que reúnan unha serie de requisitos, mediante a aplicación ás toneladas de rexistro neto de cada un dos devanditos buques, a escala establecida na Lei do imposto sobre sociedades.

Órgano responsable: Dirección Xeral de Tributos

Materia: Impostos

Código SIA: 991708

​​​​​​​Lea detidamente estas instrucións e sígaas paso a paso, como paso previo a "IR AO PROCEDEMENTO"

  1. A forma de presentación no registr​ou electrónico será conforme ao que se establece no artigo 16.4.a) da citada Lei 39/2015​.
  2. Os accesos a este servizo realízanse utilizando unha canle segura de comunicación, e como requisito indispensable para asinar a solicitude deberá utilizar calquera certificado electrónico recoñecido pola plataforma @Firma.
  3. ​​​Instrucións especificas (formato PDF) para cubrir o formulario de presentación de escritos de propósito xeral para este procedemento.
  4. Encha o formulario de presentación de escritos de propósito xeral (Botón " IR AO PROCEDEMENTO") achegando os ficheiros e documentación adicional que desexa achegar.

Se vai actuar por medio de representante pode acreditar dita representación por calquera medio válido en Dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia (art. 32.3 do RD 203/2021), e entre outros, mediante un modelo (de uso non obrigatorio) de representación voluntaria que lle ofrecemos para facilitarlle o labor. Para utilizar este modelo descargelo directamente nunha unidade local do seu computador (non abrilo directamente desde o navegador!)​..​​

Se nun m​​omento posterior á presentación de formulario, o interesado, por iniciativa propia ou en trámite de emenda, debese achegar documentación complementaria omitida en a presentación do este formulario, poderao facer tamén por vía electrónica (unicamente por esta vía para os obrigados aos que se refire o artigo 14.2 da lei 39/2015), utilizando o formulario xenérico da Administración e o código de organismo especificado nas instrucións do punto 3.

Se​empre que se realice a presentación complementaria de documentos electrónicos separadamente ao formulario principal, o interesado deberá mencionar o número ou código de rexistro individualizado proporcionado na iniciación deste procedemento, ou calquera outra información ou datos que permitan identificar unívocamente o formulario inicial que dá comezo ao expediente administrativo.

Así mesmo, se desexa consultar o estado de tramitación da súa solicitude, deberá utilizar o mesmo formulario xenérico anteriormente mencionado, o código de organismo especificado nas instrucións do punto 3 e mencionar o número ou código de rexistro individualizado proporcionado na iniciación deste procedemento.

Para cua​l​quier tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es.


​​