sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Xunta Arbitral do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco

Formulación de conflito ante a Xunta Arbitral do Concerto Económico do País Vasco

O procedemento ante a Xunta Arbitral iníciase mediante a formulación do conflito ou discrepancia pola Administración do Estado, polas Deputacións Forais, por unha Comunidade Autónoma, pola Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa prevista no Concerto Económico ou a instancias do obrigado tributario. A Xunta Arbitral resolverá conforme a dereito, de acordo con os principios de economía, celeridade e eficacia, todas as cuestións que ofreza o expediente, fosen ou non expostas polas partes ou os interesados no conflito, incluídas as fórmulas de execución. Os acordos desta Xunta Arbitral, sen prexuízo do seu carácter executivo, serán unicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante a Sala correspondente do Tribunal Supremo.

Órgano responsable: Xunta Arbitral do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco

Materia: Impostos

Código SIA: 3013923

Para máis información pode consultar polo miúdo o procedemento administrativo na páxina do portal institucional do ministerio.