sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Tribunals economicoadministratius

TEA

Tribunals economicoadministratius

Tribunals economicoadministratius

En aquesta seu electrònica es troba l'accés als Serveis Electrònics oferts pels Tribunals economicoadministratius:

  • Consulta de l'estat de tramitació d'una reclamació.
  • Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars.
  • Interposició d'altres recursos o sol•licituds a la via economicoadministrativa dirigits a un TEA.
  • Presentació d'al•legacions.
  • Presentació d'altres comunicacions referents a  reclamacions o recursos en via economicoadministrativa.
  • Cita prèvia: atenció a les oficines.

Per accedir a ells, polsi SERVEIS ELECTRÒNICS a la part esquerra.

IMPORTANT: La interposició electrònica de reclamacions economicoadministratives contra actes dictats per òrgans administratius, així com la interposició electrònica d'incidents d'execució, haurà de realitzar-se en la seu electrònica dels dits òrgans. Si no existís aquesta, s'interposaran per escrit en l'òrgan de que es tracti.