sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sol.licitud de nul.litat

En els supòsits de nul·litat de ple dret previstos legalment, i si ho sol·licita l’interessat, l’administració revisarà els actes administratius que posin fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts dins de termini.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 991590

  • Per tal d’accedir a aquesta plataforma es fa servir un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, heu de disposar de DNI electrònic o d’un certificat X509.3 reconegut, tant si es basa en suport lògic (un fitxer) com en suport físic (una targeta criptogràfica).
  • S’hi accedeix mitjançant un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
  • Per a qualsevol consulta relativa a la gestió del procediment - Hisenda: secretaria.recursos@hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.es
  • Enllaç al formulari que podeu baixar per tramitar el procediment per via presencial (PDF aproximadament 1,6 MB)