sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Reutilització d'informació pública

Sol•licitud de reutilització de documents administratius quan, per la seva naturalesa, s’exigeixi la tramitació d'un procediment (motivadament, quan no existeixin en format electrònic, i en els supòsits en què una norma ho estableixi)

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Informació pública

Codi SIA: 201064

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu amb deteniment aquestes indicacions.

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre electrònic general de l'AGE (REC). Des d’"ANAR A PROCEDIMENT" podeu:

  • Enviar la vostra sol·licitud electrònicament
  • Consulteu l'estat de tramitació del vostre procediment
  • Consulteu la informació relativa a l'accés al registre

També podeu presentar la vostra sol·licitud a través d'altres mitjans, previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan presenteu una sol·licitud de reutilització d'informació pública davant del Ministeri d'Hisenda, tingueu en compte les indicacions següents a l'apartat “dades de la sol·licitud”:

  • Organisme destinatari: la petició s'ha d'adreçar a l'òrgan que posseeixi la documentació que es vulgui reutilitzar.
  • Assumpte: escriviu en aquest camp "Sol·licitud de reutilització d'informació pública"
  • En els camps “Exposa” i “Sol·licita” identifiqueu clarament el document o documents als quals voleu accedir, especificant la finalitat, comercial o no comercial, de la reutilització.

Per incidències tècniques que afectin al Registre general electrònic de l'AGE podeu  contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html