sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Cadastre' com a criteri de cerca
  Cadastre

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Resultat: 7 serveis electrònics

 • Altres sol·lictuds, escrits, comunicacions i documents genèricsAnar al procediment Altres sol·lictuds, escrits, comunicacions i doc... - S’obre en una finestra nova (surt de la seu central del Ministeri) | Codi SIA: 998618

  Presentar davant el Cadastre qualsevol sol·licitud, escrit, comunicació o document que no pugui realitzar-se mitjançant algun dels procediments cadastrals específics

 • Accés a dades cadastralsAnar al procediment Accés a dades cadastrals - S’obre en una finestra nova (surt de la seu central del Ministeri) | Codi SIA: 180061

  La consulta i certificació de dades cadastrals i l'obtenció de còpies de documents

 • Declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmueblesAnar al procediment Declaración de alteraciones catastrales de los b... - S’obre en una finestra nova (surt de la seu central del Ministeri) | Codi SIA: 1320727

  Declarar a) La adquisición de la propiedad y su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos de usufructo y de superficie, así como las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, o en la composición interna y en la cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros y partícipes en los supuestos de concurrencia de varios titulares o de existencia de entidades sin personalidad jurídica. b) La realización de nuevas construcciones, así como la ampliación, rehabilitación o reforma de las ya existentes, ya sea total o parcial. c) La demolición o derribo total o parcial de construcciones. d) La segregación, división, agregación y agrupación de inmuebles. e) La constitución del régimen de división horizontal sobre los bienes inmuebles. f) El cambio de clase de cultivo o aprovechamiento. g) La modificación del uso o destino de inmuebles o locales que sean parte de edificaciones o instalaciones.

 • Sol·licitud de baixa com a titularAnar al procediment Sol·licitud de baixa com a titular - S’obre en una finestra nova (surt de la seu central del Ministeri) | Codi SIA: 998219

  La cancel·lació o modificació de la inscripció efectuada en favor del sol·licitant com a conseqüència de la realització d'un fet, acte o negoci pel qual s'extingeixi la titularitat del dret en virtut del qual va ser inscrit i, quan calgui, la inscripció d'un nou titular cadastral. Aquesta sol·licitud eximeix de l'obligació de declarar el corresponent fet, acte o negoci quan es presenti en el termini de dos mesos.

 • Sol·licitud d'inscripció de trasters i places d'estacionament en proindivísAnar al procediment Sol·licitud d'inscripció de trasters i places d'... - S’obre en una finestra nova (surt de la seu central del Ministeri) | Codi SIA: 998225

  La inscripció dels titulars de trasters o places d'estacionament en proindivís, adscrits al seu ús i gaudi exclusiu i permanent, adquirits mitjançant escriptura pública formalitzada anteriorment al 25 d'abril de 2006.