sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regulen el règim de les notificacions de les  resolucions i els actes administratius.

Preferentment, les notificacions es practicaran per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. Si més no, els subjectes compresos a l’article 14 de la llei esmentada estan obligats a rebre-les per via electrònica.

Mitjançant els models normalitzats que s'estableixin, els interessats que no hi estiguin obligats podran decidir, i comunicar-ho a l'administració pública en qualsevol moment, que les notificacions successives es practiquin en paper.

Reglamentàriament, en determinats procediments i per a certs col·lectius  de persones físiques que, per la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius, disposin dels mitjans electrònics necessaris i acreditin tenir-hi accés, les administracions podran establir l’obligació de notificar electrònicament.

A més, per a l’enviament dels avisos de caire merament informatiu, l'interessat podrà identificar un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic.

D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les notificacions electròniques s’han de practicar mitjançant la compareixença a la seu electrònica de l’administració o organisme actuant, a través de l'adreça electrònica única habilitada o ambdós sistemes, segons el que disposi cadascú d'ells. A més, els interessats poden accedir a les notificacions des del punt d'accés general electrònic de l'administració, que funciona com un portal d'accés.