sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Inspecció General

Inspección General

Sota la dependència directa de la Sotssecretaria, la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda, amb rang de direcció general, exerceix, entre d’altres, les funcions d'inspecció de tots els serveis, òrgans, organismes i ens dependents o adscrits al departament. Per mandat legal, també exerceix les funcions d’inspecció dels serveis de les comunitats autònomes que gestionen els tributs cedits per l’Estat.

La Inspecció General també impulsa i formula propostes i recomanacions que es deriven de la seva activitat de control intern per tal que els serveis actuïn de forma coordinada i eficient, es regularitzin les actuacions i s’aconsegueixin els objectius que se’ls marquen, s’unifiquin els criteris i les adaptacions organitzatives, de procediment o substantives que contribueixin a fer més fàcil la tasca de presa de decisions que permetin complir, de la manera més adequada, els programes del Ministeri.

D'altra banda, a la Inspecció General li competeix impulsar la coordinació general de la política de millora de la qualitat dels serveis públics del ministeri, el desenvolupament de sistemes per a l'avaluació de l'eficàcia i la qualitat, la coordinació de les accions destinades a la millora dels sistemes d'informació als ciutadans, i la realització d'actuacions específiques dirigides a comprovar el respecte dels drets dels ciutadans a l'accés electrònic a aquests serveis. Dins d'aquest marc específic, la Inspecció General gestiona el sistema de recepció electrònica de queixes i suggeriments dirigits als diversos òrgans i organismes autònoms del departament, llevat dels que s’adrecen al Consell de Defensa del Contribuent.

Finalment, entre les funcions d'assessorament i assistència a les autoritats del ministeri, relacionades amb les activitats desenvolupades pels diversos serveis, la inspecció general té encomanada la de donar suport a la sotssecretaria per tal d'impulsar i coordinar l'administració electrònica.

La Inspecció General està formada per les inspeccions dels Serveis i les subdireccions generals de Responsabilitats Administratives i d’Estadística de Serveis.

D’acord amb el que estableix  l'Ordre HAP/533/2016, de 13 d'abril, la Inspecció General ofereix un servei de comprovació de documents electrònics mitjançant el codi segur de verificació (CSV)